Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
Інші методи комутації
  • Автор: admin |
  • Дата: 23-12-2010, 14:01 |
  • Просмотров: 380
Комутацiя вiртуальних каналiв (virtual switching) являє собою вид комутацiї, що сполучить достоїнства комутацiї пакетiв i комутацiї каналiв. З'єднання в основному здiйснюються на транспортному рiвнi моделi взаємодiї вiдкритих систем (OSI), а користувач звiльняється вiд необхiдностi контролювати послiдовнiсть проходження iнформацiї з мережi.
Тимчасовий подiл каналiв (ТПК). В основу ТПК покладений принцип почергової передачi в груповому трактi кодованих дискретних вiдлiкiв кожного каналу за допомогою комутатора, що називається мультиплексором. Спочатку передається кодова послiдовнiсть першого каналу, потiм iншого каналу i т.д., до останнього каналу, пiсля чого процес перiодично повторюється. Короткий промiжок часу, вiдведений для передачi кодової послiдовностi iндивiдуального каналу, називається тимчасовим слотом (Time Slot - TS), так що мультиплексний сигнал представляється у виглядi послiдовностей TS, що чергуються. ТПК вимагає синхронiзацiї передавального i приймального устаткування.

Частотний подiл каналiв (ЧПК). При ЧПК увесь спектр частотного дiапазону, який використовує система передачi, розбивається на деяке число частотних смуг, у яких здiйснюється передача вихiдних iнформацiйних сигналiв. Окремi смуги частот називаються каналами; апаратура, що здiйснює розбивку на смуги частот окремих каналiв, - апаратурою каналоутворення (ущiльнення), чи мультиплексором. Перенос спектрiв сигналiв в область частот, вiдведену для передачi групового сигналу, здiйснюється за допомогою модуляцiї гармонiйної несущої. При цьому може використовуватися будь-який вид модуляцiї аналогових сигналiв. На приймальнiй сторонi груповий сигнал роздiляється за допомогою частотних смугових фiльтрiв на окремi спектри, що вiдповiдають iндивiдуальним каналам, i демодулюється. Канальнi демодулятори перетворять спектри сигналiв у спектри повiдомлень, призначенi для одержувачiв.
Спектральний подiл каналiв (СПК). СПК (WDW - Wavelength Division Multiplexing) як рiзновид ЧПК використовується для передачi безлiчi незалежних iнформацiйних потокiв одним волоконо-оптичним трактом. Допускаються передачi аналогових i цифрових сигналiв незалежно вiд протоколiв i швидкостей передачi. Кожен потiк передається на своїй довжинi хвилi в межах вiкна прозоростi волоконного свiтоводу. Звичайно це вiкно 1550 нм. Передача забезпечується шляхом мультиплексування окремих несущих частот з iнформацiйними сигналами i наступним демультиплексуванням переданого сигналу на окремi потоки. Принцип СПК застосовується в апаратурi волоконно-оптичних систем передач.
Частотно-тимчасовий подiл каналiв (ЧТПК). ЧТПК полягає в тому, що спочатку смуга частот, призначена для передачi аналогових сигналiв (наприклад, смуга каналу ТЧ) розбивається на декiлька пiдполос, а потiм у кожнiй з них виробляється подiл каналiв по тимчасовому принципу (ТПК). В iндивiдуальних цифрових каналах, сформованих таким чином, може використовуватися будь-який вид модуляцiї дискретних сигналiв (IКМ, ДIКМ), а для модуляцiї групових сигналiв у кожнiй з пiдполос - будь-який вид модуляцiї аналогових сигналiв (AM, ЧМ, ФМ i iн.). Принцип ЧТПК використовується в телеграфній каналоутворюючий апаратурi.
Кодовий подiл каналiв (КПК). При КПК кожному iндивiдуальному каналу призначається своя характерна ключова ознака (код). Такою ознакою може бути номер приймача одержувача iнформацiї. Потiм iндивiдуальнi канали поєднуються в передавачi в груповий сигнал, що передається по каналу зв'язку. Кожному iндивiдуальному каналу видiляється одна і та ж сама широка смуга частот, так що пiд час передачi канали накладаються один на одного, але оскiльки їх коди вiдрiзняються, вони можуть бути легко видiленi на прийомнiй сторонi. Принцип КПК реалiзований у системах сотового радiозв'язку, що використовують технологiю багатостанцiонного доступу CDMA.
{bitcash}