Новости
Теги
{tags1}
Реклама
Комментарии Последние комментарии
Календарь
Архив новостей
Опрос
 • Автор: Bern84 |
 • Дата: 3-01-2011, 00:28 |
 • Просмотров: 96
Технологии эффективного постинга - Руководство

В данном учебном материале описано, как зарабатывать в интернете на файловых обменниках при помощи оформления новостей на DLE сайтах. Чаще всего, чтобы зарабатывать в интернете, нужны немалые инвестиции капитала или профессиональные знания. Новичку, который желает быстро начать зарабатывать без особых вложений, это пособие даст возможность в небольшие сроки обучиться постингу и начать зарабатывать.

Первая часть пособия- посвящена начинающим. Она даст возможность новичку узнать, какова структура заработка, как самому зарегистрировать кошелек WebMoney, как определиться с выбором обменников, узнать, как оформляется ваша будущая новость, какие теги используются при оформлении новостей, как и где брать материал для своей новости, как действенно оформить постеры и скриншоты.

Вторая часть обучающего материала- отдельные статьи, которые рассчитаны на более поднаторевшего в деле постера и посвящены техническим сторонам работы: - как правильно подготовить текст вашей новости; - методы поиска новых сайтов для работы; - как выбирать сайты, с помощью которых вы будете зарабатывать; - что такое эффективность сайта; - поиск популярных новостей; - способы оптимизации и продвижения новости...
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 14:01 |
 • Просмотров: 380
Комутацiя вiртуальних каналiв (virtual switching) являє собою вид комутацiї, що сполучить достоїнства комутацiї пакетiв i комутацiї каналiв. З'єднання в основному здiйснюються на транспортному рiвнi моделi взаємодiї вiдкритих систем (OSI), а користувач звiльняється вiд необхiдностi контролювати послiдовнiсть проходження iнформацiї з мережi.
Тимчасовий подiл каналiв (ТПК). В основу ТПК покладений принцип почергової передачi в груповому трактi кодованих дискретних вiдлiкiв кожного каналу за допомогою комутатора, що називається мультиплексором. Спочатку передається кодова послiдовнiсть першого каналу, потiм iншого каналу i т.д., до останнього каналу, пiсля чого процес перiодично повторюється. Короткий промiжок часу, вiдведений для передачi кодової послiдовностi iндивiдуального каналу, називається тимчасовим слотом (Time Slot - TS), так що мультиплексний сигнал представляється у виглядi послiдовностей TS, що чергуються. ТПК вимагає синхронiзацiї передавального i приймального устаткування.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 14:00 |
 • Просмотров: 1223
Комутацiя повiдомлень (message switching) побудована за принципом повного переприйому повiдомлень у вузлi комутацiї й обов'язкового дотримання форматiв повiдомлень. Процес маршрутизацiї повiдомлення, пошуку i з'єднання ланцюгiв, власне, i є комутацiєю повiдомлень. Особливiстю комутацiї повiдомлень є те, що нi вiдправник, нi одержувач повiдомлення особистої участi в процесi передачi не приймають. Передача повiдомлень вiдбувається за етапами. Вони передаються з кiнцевого вузла вiдправника в сумiжний переприйомний вузол, де обробляються i передаються далi на iнший такий же вузол зв'язку. Цей цикл переприйому повторюється доти, поки передане повiдомлення не досягне кiнцевого пункту.
Під комутацією повідомлень розуміється передача єдиного блоку даних між транзитними комп'ютерами мережі з тимчасовою буферизацією цього блоку на диску кожного комп'ютера (мал. 7). Повідомлення на відміну від пакета має довільну довжину, що визначається не технологічними розуміннями, а змістом інформації, що складає повідомлення. Наприклад, повідомленням може бути текстовий документ, файл із кодом програми, електронний лист.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:58 |
 • Просмотров: 1477
Однією з відмінностей методу комутації пакетів від методу комутації каналів є невизначеність пропускної здатності з'єднання між двома абонентами. У методі комутації каналів після утворення складеного каналу пропускна здатність мережі при передачі даних між кінцевими вузлами відома — це пропускна здатність каналу. Дані після затримки, зв'язаної з встановленням каналу, починають передаватися на максимальній для каналу швидкості (мал. 6, а). Час передачі повідомлення в мережі з комутацією каналів Тк.к. дорівнює сумі затримки поширення сигналу по лінії зв'язку Тз.р. і затримки передачі повідомлення Тз.п.. Затримка поширення сигналу залежить від швидкості поширення електромагнітних хвиль у конкретному фізичному середовищі, що коливається від 0,6 до 0,9 швидкості світла у вакуумі. Час передачі повідомлення дорівнює V/C, де V — обсяг повідомлення в бітах, а С — пропускна здатність каналу в бітах за секунду.
У мережі з комутацією пакетів спостерігається принципово інша картина 6.
 • Автор: admin |
 • Дата: 23-12-2010, 13:57 |
 • Просмотров: 1354
Комутацiя пакетiв (packet switching) - це спосiб органiзацiї зв'язку мiж двома кiнцевими пунктами за допомогою логiчних (вiртуальних) каналiв без установлення прямого зв'язку, передача даних здiйснюється за допомогою пакетiв. Вiртуальнi канали можуть бути двох видiв: що некомутируються i що комутируються. Вiртуальнi канали, що некомутируються, органiзуються вручну (кросуванням) на заданий перiод часу. Вiртуальнi канали, що комутируються, органiзуються на кожен виклик. У вiртуальному каналi на кожен виклик установлюється визначений маршрут, i всi пакети даного виклику проходять по ньому через мережу.